Warunki wynajmu

pomiędzy firmą Auto Liga, a najemcą

1. Najemca musi mieć skończone 18 lat i musi posiadać dokument upoważniający do kierowania pojazdem.

2. Odpowiedzialność za pojazd ponosi osoba fizyczna, z którą została zawarta umowa.

3. Pojazdem wynajmującym może kierować tylko Najemca.

4. Opłata za wynajem pobierana jest z góry.

5. Wynajem pojazdu zaczyna i kończy się w miejscu i czasie określonym przez firmę Auto Liga i Najemcę.

6. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów i kluczyków, w miejscu i dniu określonym w umowie. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu musi być zaakceptowane przez firmę Auto Liga, w innym przypadku będzie potraktowane to jako próba przywłaszczenia samochodu i skutkowało będzie powiadomieniem organów ścigania.

7. W przypadku zdarzeń losowych : awaria, kolizja, wypadek, najemca zobowiązany jest do jak najszybszego kontaktu z firmą Auto Liga.

8. Najemca zobowiązany jest do korzystania z samochodu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu.

9. W razie powstania uszkodzenia pojazdu z winy Najemcy będzie on obciążony kosztami w wysokości 1500 zł. Jeżeli zaistniała szkoda powstała nie z winy Najemcy nie ponosi on odpowiedzialności finansowej.

10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i zobowiązany jest do uiszczenia całej kwoty w terminie do 7 dni za szkody powstałe w wyniku:
- kradzieży samochodu, której skutkiem jest nieprawidłowe zabezpieczenia pojazdu;
- kierowania autem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających lub nieważnego prawa jazdy;
- ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;
- brak zwrotu kompletu kluczyków i dokumentów po kradzieży samochodu;
- nie zwrócenia dowodu rejstracyjnego, będzie obciążony karą w wysokości 600 zł;
- nie zwrócenia kompletu kluczyków, będzie obciążony kosztami zmiany zamków i sterowników w ASO;
- wyrządzona szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa
- w przypadku szkody, której nie pokryje ubezpieczyciel, Najemca zobowiązany jest do pokrycia szkody w całości

11. Najemcy nie wolno dokonywać samodzielnie żadnych napraw i poprawek w samochodzie. O czasie, miejscu i naprawie decyduje firma Auto Liga.

12. Opłata wynajmu samochodów nie obejmuje kosztów paliwa.

13. Najemca ma zakaz wyjazdu poza granice kraju RP bez pisemnej zgody firmy Auto Liga.

14. Opłata nocna w godzinach 23.00-6.00 w wysokości 50 zł

15. Na potrzeby wynajmu pierwszy fotelik bezpłatny. Każdy następny płatny 10 zł za dobę.

W przypadku konflików nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywlinego, lub karnego